API

מסכי המערכת

מסך “החשבון שלי”

מסך זה מוצג תמיד במצב “צפייה”, ומציג את כל הנתונים של ה”רישוי” של הארגון [ה”מנוי” שלו] – תאריך תוקף, עלות חודשית מופרדת לרכיבים השונים, וכו’. מסך זה עדיין בבנייה, וישתנה מהותית בגרסה הראשית הקרובה. להלן הסבר לפרמטרים השונים המוצגים במסך התיבה “מנוי נוכחי” התיבה “מנוי נוכחי” מציגה את הנתונים הבאים: תחילת תוכנית – מועד התחלת […]

מסכי המערכת

מסך “ארגון”

מסך זה נפתח במצב “צפייה”, אך ניתן לעבור בו למצב עריכה על ידי לחיצה על לחצן “עריכה”. במצב עריכה, כל עוד לא ביצעת שינויים, תוכל לצאת מהמסך על ידי לחיצה על צלמית הדלת [הלחצנים “שמירת שינויים” ו”ביטול שינויים” לא יהיו פעילים]. אם ביצעת שינויים במצב עריכה, לחיצה על “שמירת שינויים” תשמור אותם, ולחיצה על “ביטול […]

הקמת סוגי טפסים

הקמת סוג טופס לאינטגרציה בלבד, ללא תצוגה

מאמר זה יסביר וידגים איך להקים “סוג טופס”, כמנהלי המערכת, שישמש את כלל משתמשי המערכת להפעלת תהליך “החתמה אלקטרונית” לנושא מסוים (הנושא הוא למעשה סוג הטופס).